อาจารย์จุฑามาศ เทียนสอาด

อีเมล์ : juthamas.tia@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0694

 
การศึกษา

- ปกศ.เฉพาะทาง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การจัดการความรู้) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- เทียบฯป.เอก/วุฒิบัตร(การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตรพยาบาล/ททเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลผู้ป่วยโรคไต (เรื้อรังและเฉียบพลัน)
2. การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
3. การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและเฉียบพลัน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและไตบาดเจ็บเฉียบพลัน
2. การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
3. การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในภาวะวิกฤต

 
ผลงานทางวิชาการ

- สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,นพวรรณ พินิจขจรเดช,จุฑามาศ เทียนสอาด.(2020).Symptom Clusters in Patients with End-Stage Renal Disease Undergoing Hemodialysis. International Journal of Nephrology and Renovascular Disease 13,(),297-305.

- จุฑามาศ เทียนสอาด,นิโรบล กนกสุนทรรัตน์,ชาครีย์ กิติยากร.(2561).ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาและการให้ความรู้ตามหลักการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนได้รับการบำบัดทดแทนไต. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 5,(2),19-38.

- จุฑามาศ เทียนสอาด,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,นพวรรณ พินิจขจรเดช.(2560).การรับรู้ภาระจากอาการ ภาระค่า จ่าย กับคุณภาพ วิตในผู้ป่วยไตเรื้อรัง ระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม . รามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(1),60-77.

- จุฑามาศ เทียนสอาด,นิโรบล กนกสุนทรรัตน์.(2560).การพยาบาลผู้ป่วย Cardio-Renal Syndrome: กรณีศึกษา. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 4,(1),13-24.

- จุฑามาศ เทียนสอาด,นิโรบล กนกสุนทรรัตน์.(2559).การสัมภาษณ์เพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจ: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(3),223-232.

- จุฑามาศ เทียนสอาด,นิโรบล กนกสุนทรรัตน์.(2560).การพยาบาลผู้ป่วย Cardiac-Renal Syndrome: กรณีศึกษา. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย4,(1),13-24.