ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภลักษณ์ เชยชม

อีเมล์ : supalak.cho@mahidol.ac.th
โทร. 02-441-4234 ต่อ 603

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

-

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลศัลยศาสตร์
2. School health & Occupational health in public health nursing

 
ผลงานทางวิชาการ

- มณี อาภานันทิกุล,เพ็ญนภา อุ่นสนิท,ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร,สมนึก สกุลหงส์โสภณ,อภรชา ลำดับวงศ์,สุภลักษณ์ เชยชม.(2021).Participation in self-care based on the sufficiency economy philosophy among midlife women in Thailand. Health & Social Care in the Community ,(),.

- Jarupat S.M.,Sanongdetch W.,Choeychom S.,Sirintorn Chansirikarn,Thrakul S.,Phuphaibul R.,Phuphaibul S.,Terasawa S.,Nakade K.,Watanabe T.,Murata Y.,Terasawa K..(2015).Comparing the effectiveness of health program in Thailand and Japan. Journal of Nursing & Care 4,(5),298-303.

- ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร,สุภลักษณ์ เชยชม.(2558).การใช้นวัตกรรมหุ่นแขนในการฝึกหัตถการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำของนักศึกษาพยาบาล . รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(3),395-407.

- พัชรินทร์ บุญรินทร์,สุภลักษณ์ เชยชม,วลัยพร นันทศุภวัฒน์.(2558). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 33,(2),176-186.