ผู้ช่วยอาจารย์ทิพวัลย์ ศรีเฉลิม

อีเมล์ : tippawan.sri@mahidol.ac.th/yoko_yogurt@hotmail.com
โทร. 02-201-0767

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเด็ก

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- จิราภรณ์ ปั้นอยู่,สุธาสินี แซ่หุง,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล,จงใจ จงอร่ามเรือง,ทิพวัลย์ ศรีเฉลิม,อารีย์ วงศ์แดง.(2562).ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการให้ยาในเด็กต่อทักษะการให้ยาของนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(2),181-194.

- ทิพวัลย์ ศรีเฉลิม,ทิพวัลย์ ดารามาศ,ศรีสมร ภูมนสกุล.(2554).ผลของดนตรีต่อภาวะหลับตื่นของทารกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยบำบัดวิกฤตทารกแรกเกิด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 17,(2),178-190.