ผู้ช่วยอาจารย์ชาลินี สามงามเหล็ก

อีเมล์ : chalinee.sam@mahidol.ac.th/samngamlak52@hotmail.com
โทร. 02-201-0767

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(พัฒนาการมนุษย์) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง

 
ผลงานทางวิชาการ