อาจารย์ศิริวรรณ วรรณศิริ

อีเมล์ : siriwan.wan@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0604

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
2. การพยาบาลโรคตา
3. เวชปฏิบัติทางตา

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- ศิริวรรณ วรรณศิริ,มุกดา เดชประพนธ์,ภฤศ หาญอุตสาหะ.(2563).ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาต่อผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคเบาหวาน. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 7,(2),57-75.