ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล สมรรคเสวี

อีเมล์ : naruemon.sam@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1769

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

การเรียนการสอนด้วยวิธีจิตตปัญญา

 
ผลงานทางวิชาการ

- กนกพร เรืองเพิ่มพูล,นฤมล สมรรคเสวี,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2558).ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาล . รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(2),259-274.

- นฤมล สมรรคเสวี,โสภิณ แสงอ่อน.(2558).ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล . วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 29,(3),11-27.

- นฤมล สมรรคเสวี.(2557).ภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติกับบทบาทพยาบาล. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต28,(2),1-16.