อาจารย์ ดร.นันทนิจ แวน กูลิค

อีเมล์ : nantanit.sut@mahidol.ac.th
โทร. 02-441-4234 ต่อ 609

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาเอก(Nursing) Deakin University

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
2. การควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม
3. การบริหารการพยาบาล

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Van Gulik N.,Hutchinson A.,Considine J.,Driscoll A.,Malathum K.,Botti M..(2020).Barriers and facilitators to integrating antimicrobial stewardship into clinical governance and practice: A Thai case study. International Journal of Infection Control 16,(2),1-17.

- M. Courtenay, E. Castro-Sa´nchez,R. Gallagher,J. McEwen,A.N.H. Bulabula,Y. Carre,B. Du Toit,R.M. Figueiredo, M.E. Gjerde,N. Hamilton,L. Jorgoni,V. Ness,R. Olans , M.C. Padoveze,J. Rout ,N. van Gulik,Y. Van Zyl.(2019).Development of consensus-based international antimicrobial stewardship competencies for undergraduate nurse education. Journal of Hospital Infection 103,(),244-250.

- Van Gulik N.,Considine J.,Hutchinson A.,Driscoll A.,Malathum K. ,Botti M..(2018).A survey of reported behaviours, attitudes and knowledge related to antibiotic use of hospitalised patients in Thailand. Infection, Disease & Health ,(),1-8.

- Van Gulik N.,Considine J.,Hutchinson A.,Driscoll A.,Malathum K.,Botti M..(2018).Thai clinicians' attitudes toward antimicrobial stewardship programs. American Journal of Infection Control 46,(4),425-430.