อาจารย์ ดร.ชื่นจิตร จันทร์สว่าง

อีเมล์ : chuenjit.jun@mahidol.edu
โทร. 02-441-4234

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาเอก(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การศึกษาพยาบาล
2. สารสนเทศทางการพยาบาล

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ