อาจารย์ ดร.พรศิริ พิพัฒนพานิช

อีเมล์ : pornsiri.phi@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0604

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
2. การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและเฉียบพลัน (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ