ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ บุญรินทร์

อีเมล์ : patcharin.boo@mahidol.ac.th
โทร. 02-441-4234 ต่อ 609

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. สุขภาพจิต
2. Health promotion
3. การศึกษาพยาบาล

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Arpanantikul M.,Lumdubwong A.,Unsanit P.,Rujiwatthanakorn D.,Pornsinsiriruck S.,Boonrin P..(2020).Experiences of Thai Rural Women Sustaining Self-Care in Midlife: A Phenomenological Study. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(1),140-154.

- ศิราณี เก็จกรแก้ว,พัชรินทร์ บุญรินทร์,วิไล นาป่า.(2561).การศึกษากระบวนการสร้างแรงจูงใจในการเป็นพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลโดยการการวิจัยเชิงทฤษฎีพื้นฐาน. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(3),249-263.

- มณี อาภานันทิกุล,พัชรินทร์ บุญรินทร์,เพ็ญนภา อุ่นสนิท.(2559).ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการออกกำลังกายกับภาวะสุขภาพของผู้หญิงวัยกลางคนในชุมชน. วารสารวิชาการสาธารณสุข 25,(6),972-980.

- พัชรินทร์ บุญรินทร์,สุภลักษณ์ เชยชม,วลัยพร นันทศุภวัฒน์.(2558). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 33,(2),176-186.