ผู้ช่วยอาจารย์ปิยรัตน์ ชลสินธุ์

อีเมล์ : piyarat.cho@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1600

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

Environmental health

 
ผลงานทางวิชาการ

- วรรณา สนองเดช,สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์,ปิยรัตน์ ชลสินธุ์,ทิวาภรณ์ เฉลิมพิชัย.(2561).การพัฒนาสื่อและผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ร่วมกับโจทย์สถานการณ์ต่อความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยของนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(1),94-107.

- ปิยรัตน์ ชลสินธุ์,จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย,นรีมาลย์ นีละไพจิตร,นพวรรณ เปียซื่อ.(2559).ผลของโปรแกรมควบคุมความดันโลหิตต่อความเชื่อด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ปริมาณโซเดียมที่ได้รับ และระดับความดันโลหิตของผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน . วารสารสภาการพยาบาล 31,(4),63-75.

- ปิยรัตน์ ชลสินธุ์.(2560).The burden of caregivers due to stroke patients living at home: integrative review. 13,(2),81-88.