ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์

อีเมล์ : piyawan.pok@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0694

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Pramote Saetan,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์,Pichai Chansriwong.(2020).The Effects of the Respiratory Rehabilitation Program on Perceived Self-Efficacy and Dyspnea in Patients with Lung Cancer. Asian Nursing Research ,(),.

- อิสริยา รักเสนาะ,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์.(2561).ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของนักเรียนพยาบาลทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ชั้นปีที่ 4. วารสารพยาบาลทหารบก 19,(ฉบับพิเศษ),242-250.

- ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล.(2560).ความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในสถานบริการสุขภาพโดยองค์กรทางศาสนา:กรณีอโรคยศาล วัดคำประมง สกลนคร. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 27,(2),.

- ธิราภรณ์ จันทร์ดา,จอนผะจง เพ็งจาด,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์,อัจฉรียา ปทุมวัน,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,ประคอง อินทรสมบัติ,ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์.(2560).ระบบบริการดูแลแบบประคับประคอง: บริบทภาคกลาง. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 10,(2),87-102.

- ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์.(2559).รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในประเทศไทย. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 26,(3),40-51.

- Pokpalagon P. ,Hanucharurnkul S. .(2558).Validity and Reliability of Thai Version of the Missoula-Vitas Quality-of-Life Index . Pacific Rim International Journal of Nursing research 19,(1),58-68.

- Pokpalagon P.,Hanucharurnkul S.,McCorkle R.,Tongprateep T.,Patoomwan A,Viwatwongkasem C..(2555).Comparison of care strategies and quality of life of advanced cancer patients from four different palliative care settings. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 16,(4),326-342.

- ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์.(2559).รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในประเทศไทย. วารสารกระทรวงสาธารณสุข26,(3),40-51.