ผู้ช่วยอาจารย์จันทรา แก้วภักดี

อีเมล์ : jantra.ken@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2895

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาล) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(พยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การรักษาโรคเบื้องต้น/เวชปฏิบัติครอบครัว (FNP)

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
2. การพยาบาลทางระบบประสาท
3. การบริหารการพยาบาล

 
ผลงานทางวิชาการ