ผู้ช่วยอาจารย์ปิยวดี ทองยศ

อีเมล์ : piyawadee.kha@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0604

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ประกาศนียบัตร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
2. การพยาบาลโรคตา
3. เวชปฏิบัติทางตา

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- มุกดา เดชประพนธ์,ปิยวดี ทองยศ.(2557).ปัญหาทางตาที่พบบ่อยและการสร้างเสริมสุขภาพตาในผู้สูงอายุ. รามาธิบดีพยาบาลสาร20,(1),1-9.