อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปั้นอยู่

อีเมล์ : jiraporn.pun@mahidol.ac.th/g4536538@yahoo.com
โทร. 02-201-1473

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลเด็ก) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเด็กภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน (เด็กและทารกแรกเกิด)

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต
2. การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 
ผลงานทางวิชาการ

- ดวงฤทัย บัวด้วง,จำปี เกรนเจอร์,จิราภรณ์ ปั้นอยู่,จงใจ จงอร่ามเรือง.(2563).ความพึงพอใจและความมั่่นใจในตนเองในการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่่มีภาวะหัวใจล้มเหลวของนักศึกษาพยาบาลหลังการเรียนรู้ด้วยการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง. รามาธิบดีพยาบาลสาร 26,(3),385-400.

- จิราภรณ์ ปั้นอยู่,สุธาสินี แซ่หุง,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล,จงใจ จงอร่ามเรือง,ทิพวัลย์ ศรีเฉลิม,อารีย์ วงศ์แดง.(2562).ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการให้ยาในเด็กต่อทักษะการให้ยาของนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(2),181-194.