อาจารย์ ดร.สุวัจนา น้อยแนม

อีเมล์ : watjana77@hotmail.com
โทร. 02-201-1600

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. เด็กอ้วน
2.วัยรุ่นตั้งครรภ์

 
ผลงานทางวิชาการ

- สุวัจนา น้อยแนม.(2561).วัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร: มุมมองของวัยรุ่น. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 41,(1),117-128.

- ผจงจิต ไกรถาวร,นพวรรณ เปียซื่อ,สุวัจนา น้อยแนม.(2556).ปัจจัยทำนายความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 27,(1),1-15.