ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว
รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
อีเมล์ : juthathip.kin@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1831

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

Program การให้ความรู้กับผู้ป่วยจิตเวช

 
ผลงานทางวิชาการ

- โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์,จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว.(2561).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นด้อยโอกาสไทยในจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 32,(2),13-38.

- มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์,จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว.(2561).ผลของการใช้สื่อการสอนเรื่องการจำกัดพฤติกรรมโดยการผูกยึดในนักศึกษาพยาบาล. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 32,(2),52-68.

- จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว,มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์.(2561).การรับรู้ของบุคลากรทางการพยาบาลต่อการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชด้วยการผูกยึด. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 32,(2),113-129.

- โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์,จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว.(2561).ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาล. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 32,(1),150-167.

- จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว.(2557).กลุ่มบำบัดกับพยาบาลจิตเวช. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 28,(1),1-15.