ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร

อีเมล์ : dolrat.ruj@mahidol.ac.th
โทร. 02-441-4234 ต่อ 602

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
2. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก
3. การศึกษาพยาบาล

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- มณี อาภานันทิกุล,เพ็ญนภา อุ่นสนิท,ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร,สมนึก สกุลหงส์โสภณ,อภรชา ลำดับวงศ์,สุภลักษณ์ เชยชม.(2021).Participation in self-care based on the sufficiency economy philosophy among midlife women in Thailand. Health & Social Care in the Community ,(),.

- Arpanantikul M.,Lumdubwong A.,Unsanit P.,Rujiwatthanakorn D.,Pornsinsiriruck S.,Boonrin P..(2020).Experiences of Thai Rural Women Sustaining Self-Care in Midlife: A Phenomenological Study. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(1),140-154.

- ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร,สุภลักษณ์ เชยชม.(2558).การใช้นวัตกรรมหุ่นแขนในการฝึกหัตถการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำของนักศึกษาพยาบาล . รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(3),395-407.

- Leelacharas S.,Rujiwatthanakorn D..(2555).Thai women’s perceptions of the causes of hyperten sion based on age and educational level.. Pacific Rim International Journal Nursing Research 16,(1),3-12.

- Rujiwatthanakorn D.,Panpakdee O.,Malathum P.,Tanomsup S..(2554).Effectiveness of a self- management program for Thais with essential hypertension.. Pacific Rim International Journal Nursing Research 15,(2),97-110.