ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก

อีเมล์ : petcharat.pum@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1600

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(อนามัยชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลอนามัยชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
2. การอนามัยโรงเรียน
3. การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
4. การพยาบาลอาชีวอนามัย

 
ผลงานทางวิชาการ

- Leelacharas S.,Kerdonfag P.,Chontichachalalauk J.,Sanongdej W..(2015).Illness perceptions, lifestyle bebaviors, social support, and cardiovascular risks in people with hypertension in urban and rural areas of Thailand . Pacific Rim International Journal of Nursing research 19,(3),245-256.

- รุจา ภู่ไพบูลย์,เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก,สมร อริยานุชิตกุล,จุติภัค จันทรโชติ.(2557).การเปรียบเทียบผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตระหว่างการใช้สื่อหนังสือการ์ตูนและการใช้สื่อภาพยนตร์แอนนิเมชั้นต่อทักษะชีวิตของเด็กวัยเรียน . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(2),271-287.

- เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก,บุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์,อุมาพร อุดมทรัพยากุล,เฉลิมศรี นันทวรรณ.(2553).การรับรู้ความเสี่ยง ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานตามเกณฑ์ และวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ ในญาติสายตรงลำดับแรกของผู้เป็นเบาหวาน.. รามาธิบดีพยาบาลสาร 16,(2),169-184.

- เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก.(2551).การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารในเด็กนักเรียน. Journal of Public Health Nursing22,(),96-105.