ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก

อีเมล์ : petcharat.pum@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1600

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(อนามัยชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(Public Health) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลอนามัยชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
2. การอนามัยโรงเรียน
3. การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
4. การพยาบาลอาชีวอนามัย

 
ผลงานทางวิชาการ

- เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก,Winai Wadwongtham,Surasak Taneepanichskul.(2019).Hearing threshold levels among steel industry workers in Samut Prakan, Thailand. Risk management and healthcare policy 12,(),57–66.

- Leelacharas S.,Kerdonfag P.,Chontichachalalauk J.,Sanongdej W..(2558).Illness perceptions, lifestyle bebaviors, social support, and cardiovascular risks in people with hypertension in urban and rural areas of Thailand . Pacific Rim International Journal of Nursing research 19,(3),245-256.

- รุจา ภู่ไพบูลย์,เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก,สมร อริยานุชิตกุล,จุติภัค จันทรโชติ.(2557).การเปรียบเทียบผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตระหว่างการใช้สื่อหนังสือการ์ตูนและการใช้สื่อภาพยนตร์แอนนิเมชั้นต่อทักษะชีวิตของเด็กวัยเรียน . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(2),271-287.

- เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก,สุพรรณี ธรากุล.(2555).The Situation in School Health Teacher in Thailand. Journal of Health Science 21,(),499-512.

- เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก,สุพรรณี ธรากุล.(2554).The Situation in School Health Practice in Thailand. Journal of Public Health Nursing 25,(),115-141.

- เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก,บุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์,อุมาพร อุดมทรัพยากุล,เฉลิมศรี นันทวรรณ.(2553).การรับรู้ความเสี่ยง ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานตามเกณฑ์ และวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ ในญาติสายตรงลำดับแรกของผู้เป็นเบาหวาน.. รามาธิบดีพยาบาลสาร 16,(2),169-184.

- พิศสมัย อรทัย,เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก.(2553).A Research and Development of the Moral Virtue Indicators for Nursing Student.. Ramathibodi Nursing Journal 16,(3),454-461.

- Lundberg, P.,เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก.(2010).Spiritual care provided by Thai nurses in intensive care units. Journal of Clinical Nursing 19,(),1121-1128.

- เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก,วรรณา สนองเดช.(2550).The situation of health status in primary school student: A case study in central area. Journal of Health Science 16,(),795-803.

- เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก,กานต์ ฉลาดธัญญกิจ,Bullangpoti, P,Nuttakit, S.,Kasikosol, V..(2549).Health behavior of primary adolescents: Case study of school of Bangkok Metropolitan Administration. Journal of Health Science 15,(),454-461.

- เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก.(2551).การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารในเด็กนักเรียน. Journal of Public Health Nursing22,(),96-105.