อาจารย์ ดร.นุชนาฏ สุทธิ

อีเมล์ : nuchanad.jea@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0613

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลผู้สูงอายุ

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- จริิยา ซำเจริิญ,สุปรีดา มั่นคง,นุชนาฏ สุทธิ.(2564). ปัจจัยทำนายความเครียดของญาติผู้ดูแลจากกิจกรรมผู้ดุแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน. วารสารสภาการพยาบาล 36,(1),150-166.

- ทรงสุดา ยงพัฒนจิตร,สุปรีดา มั่นคง,นุชนาฏ สุทธิ.(2563).ความเครียดจากการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการเผชิญความเครียดของ ญาติผู้ดูแลในหอผู้ป่วยที่มีการดูแลแบบประคับประคอง. วารสารสภาการพยาบาล 35,(2),116-131.

- จุฬาลักษณ์ ใจแปง,พรทิพย์ มาลาธรรม,นุชนาฏ สุทธิ,ยุทธชัย ลิขิตเจริญ.(2563).ภาวะสับสนเฉียบพลันและการจัดการโดยบุคลากรด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ ที่พักรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ. รามาธิบดีพยาบาลสาร 26,(2),124-137.

- นุชนาฏ สุทธิ,ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย.(2562).การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองทวารเทียมสำหรับฝึกทักษะหัตถการดูแลทวารเทียม. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(2),227-241.

- กรรณิการ์ การีสรรพ์,พรทิพย์ มาลาธรรม,นุชนาฏ สุทธิ.(2562).ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(3),280-295.

- ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย,นุชนาฏ สุทธิ.(2560).การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองถุงรองรับอุจจาระในผู้ป่วยที่มีทวารเทียม. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 37,(3),61-73.