อาจารย์ภาวนา พรหมเนรมิต

อีเมล์ : pawana.pro@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0753

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล
 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ
 
ผลงานทางวิชาการ

- ภาวนา พรหมเนรมิต,รุจา ภู่ไพบูลย์,ศรีสมร ภูมนสกุล,นิตยา สินสุกใส.(2021).Effectiveness of Computer-Based Sexual Communication Program for Mothers and Pre-Adolescent Daughters: A Quasi-Experimental Study. Pacific rim international journal of nursing research 25,(2),.

- รุจา ภู่ไพบูลย์,ภาวนา พรหมเนรมิต,กุลธิดา หัตถกิจพาณิชกุล.(2559).โครงการ “กล่องของขวัญวันเกิด” : ผลของการมีส่วนร่วมโครงการต่อความตั้งใจและพฤติกรรมของบิดามารดา ในการสื่อสารเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศกับบุตร. วารสารพยาบาลทหารบก 17,(2),12-20.