อาจารย์ ดร.จินดา นันทวงษ์

อีเมล์ : jinda.nun@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1601

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(ชีวสถิติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
2. การศึกษาพยาบาล

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Nunthawong J.,Yunibhand J.,Chaiyawat W..(2020).Development of Thai Moral Integrity Scale in Professional Nurses. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(1),102-117.

- ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย,จินดา นันทวงษ์.(2559).การพัฒนาแผลหนองเทียมเพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะการเก็บสิ่งคัดหลั่งจากแผลเพาะเชื้อ ในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2. วารสารสภาการพยาบาล 31,(1),32-43.

- ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย,จินดา นันทวงษ์.(2559).การพัฒนาชุดฝึกฉีดยาทางกล้ามเนื้อเพื่อสอนนักศึกษาพยาบาลและการประเมินประสิทธิผล . วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 36,(2),65-77.