อาจารย์เสาวรส คงชีพ

อีเมล์ : saowaros.kon@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0694

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล
 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ
 
ผลงานทางวิชาการ

- เสาวรส คงชีพ,นพวรรณ เปียซื่อ,พิชญา ทองโพธิ์,กิ่งแก้ว อุดมชัยกูล.(2557).ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการจัดโครงการตลาดนัดสุขภาพ . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(2),249-258.