อาจารย์ ดร.ปิยาณี ณ นคร

อีเมล์ : piyanee.nan@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0604

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้สูงอายุ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาเอก(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลผู้สูงอายุ
2. การพยาบาลผู้ป่วยโรคตาหูคอจมูก (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
3. การศึกษาพยาบาล

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้านการพยาบาล
2. การส่งเสริมสุขภาพตาในกลุ่มอายุต่างๆ
3. Developing in nursing
4. การใช้การเรียนรู้ ประสบการณ์ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงในการพัฒนาการดูแลตนเองและผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียง

 
ผลงานทางวิชาการ

- องุ่น น้อยอุดม,ปิยาณี ณ นคร.(2563).ผลของเกมจำลองสถานการณ์เสมือนจริงต่อทักษะการปฏิบัติหัตถการ ของนักศึกษาพยาบาล เรื่องการฉีดยาทางหลอดเลือดดำผ่าน NSS Lock. วารสารพยาบาลทหารบก 21,(1),413-420.

- ปิยาณี ณ นคร,องุ่น น้อยอุดม.(2563).การศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลในยุคศตวรรษที่ 21: มุมมองของนักศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. วารสารพยาบาลทหารบก 21,(2),349-357.

- องุ่น น้อยอุดม,ปิยาณี ณ นคร.(2563).ผลของเกมจำลองสถานการณ์เสมือนจริงต่อทักษะการปฏิบัติหัตถการของนักศึกษาพยาบาล เรื่องการฉีดยาทางหลอดเลือดดำผ่ําน NSS Lock. วารสารพยาบาลทหารบก 21,(1),413-42.

- ปิยาณี ณ นคร,ดนุลดา จามจุรี,ดรุณี ชุณหะวัต,มนัส บุญประกอบ.(2559).การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(2),206-221.

- ปิยาณี ณ นคร,ศิริพันธุ์ สาสัตย์,ปรานอม รอดคำดี.(2549).ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ประโยชน์ต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตาในผู้สูงอายุ. สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย 7,(3),32-42.

- ปิยาณี ณ นคร.(2556).การเรียนรู้ผ่านสะท้อนคิด. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร,(2),1-20.