อาจารย์ ดร.ปริญญา สารธิมา

อีเมล์ : parinya.san@mahidol.ac.th/parin063@hotmail.com
โทร. 02-201-0767

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สาธารณสุขศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลโรคติดเชื้อในเด็ก
2. การพยาบาลโรคระบบหายใจในเด็ก
3. ความปวดเรื้อรัง

 
ผลงานทางวิชาการ

- Santati S.,Thongsri J.,Sarntima P..(2019).Modified Small-Volume Jet Nebulizer Based on CFD Simulation and Its Clinical Outcomes in Small Asthmatic Children. Journal of Healthcare Engineering ,(2019),1-13.