ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรติกานต์ ป้ายงูเหลือม
รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อีเมล์ : kieratikan.pay@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0694

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลผ่าตัด

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ