อาจารย์พรศิริ พฤกษชาติ

อีเมล์ : pornsiri.mua@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1831

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Napa W.,Granger J.,Kejkornkaew S.,Phuagsachart P..(2020).Family happiness among people in a Southeast Asian city: Grounded theory study. Nursing and Health Sciences 22,(2),292-299.

- พรศิริ พฤกษชาติ.(2560).บทที่ 7110 กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาสมอง. บทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์เล่มที่ 17 การพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อม17,(),.