อาจารย์ ดร.กานต์ ฉลาดธัญญกิจ

อีเมล์ : karn.cha@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2895

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สาธารณสุขศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก/เทียบเท่า(การพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน/การพยาบาลชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลอนามัยโรงเรียน
2. การพยาบาลเวชปฏิบัติ
3. การดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Chaladthanyagid K.,Lagampan S.,Piaseu N.,Viwatwongkasem C.,Auemaneekul N.,Hong O. S..(2020).Development and Psychometric Testing of the Work Performance Scale of Nurse at Primary Care Units. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(1),73-88.

- ปวีณา นราศรี,กานต์ ฉลาดธัญญกิจ,นพวรรณ เปียซื่อ.(2560).บทบาทของพยาบาลในการจัดการดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับปฐมภูมิตามแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน. รามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(1),27-43.

- เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก,กานต์ ฉลาดธัญญกิจ,Bullangpoti, P,Nuttakit, S.,Kasikosol, V..(2549).Health behavior of primary adolescents: Case study of school of Bangkok Metropolitan Administration. Journal of Health Science 15,(),454-461.

- ปวีณา นราศรี,กานต์ ฉลาดธัญญกิจ,นพวรรณ เปียซื่อ.(2560).บทบาทของพยาบาลในการจัดการดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับปฐมภูมิตามแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน. รามาธิบดีพยาบาลสาร23,(1),27-43.