อาจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม

อีเมล์ : angun.ket@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0603

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาเอก(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลโรคตา
2. เวชปฏิบัติทางตา

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- องุ่น น้อยอุดม,ปิยาณี ณ นคร.(2563).ผลของเกมจำลองสถานการณ์เสมือนจริงต่อทักษะการปฏิบัติหัตถการ ของนักศึกษาพยาบาล เรื่องการฉีดยาทางหลอดเลือดดำผ่าน NSS Lock. วารสารพยาบาลทหารบก 21,(1),413-420.

- ปิยาณี ณ นคร,องุ่น น้อยอุดม.(2563).การศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลในยุคศตวรรษที่ 21: มุมมองของนักศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. วารสารพยาบาลทหารบก 21,(2),349-357.

- องุ่น น้อยอุดม,ปิยาณี ณ นคร.(2563).ผลของเกมจำลองสถานการณ์เสมือนจริงต่อทักษะการปฏิบัติหัตถการของนักศึกษาพยาบาล เรื่องการฉีดยาทางหลอดเลือดดำผ่ําน NSS Lock. วารสารพยาบาลทหารบก 21,(1),413-42.

- องุ่น น้อยอุดม,เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ.(2561).ประสิทธิภาพการเรียนรู้หัตถการการพยาบาลเบื้องต้นเรื่องการเช็ดตาของนักศึกษาพยาบาลผ่านการใช้โมบายแอปพลิเคชั่นแบบมีปฏิสัมพันธ์. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 36,(2),132-140.