อาจารย์ ดร.นพวรรณ พินิจขจรเดช

อีเมล์ : noppawan.phi@mahidol.edu
โทร. 02-201-0601

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(ชีวสถิติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
2. การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและเฉียบพลัน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. Renal
2. การพัฒนาเครื่องมือวัด QOL

 
ผลงานทางวิชาการ

- พิชญาณัฎฐ์ แก้วอำไพ,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,นพวรรณ พินิจขจรเดช.(2563).ประสบการณ์อาการ กลวิธีจัดการอาการและผลลัพธ์ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 และ 4. วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 26,(1),71-87.

- สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,นพวรรณ พินิจขจรเดช,จุฑามาศ เทียนสอาด.(2020).Symptom Clusters in Patients with End-Stage Renal Disease Undergoing Hemodialysis. International Journal of Nephrology and Renovascular Disease 13,(),297-305.

- จุฑามาศ เทียนสอาด,สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม,นพวรรณ พินิจขจรเดช.(2560).การรับรู้ภาระจากอาการ ภาระค่า จ่าย กับคุณภาพ วิตในผู้ป่วยไตเรื้อรัง ระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม . รามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(1),60-77.

- Chaiviboontham S. ,Phinitkhajorndech N. ,Hanucharurnkul S. ,Noipiang T..(2016).Psychometric properties of the Thai Spiritual Well-Being Scale.. Palliative and Supportive Care 14,(2),109-117.

- ศศิโสภิต แพงศรี ,อรสา พันธ์ภักดี,นพวรรณ พินิจขจรเดช.(2558).ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกไต ในจังหวัดจันทบุรี . วารสารการพยาบาลและการศึกษา 8,(3),66-80.