อาจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์

อีเมล์ : jumpee.pra@mahidol.ac.th,jp_psc@hotmail.com
โทร. 02-201-0767

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ปริญญาเอก(Nursing) The University Of Massachusetts Amherst

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลในเด็กสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Napa W.,Granger J.,Kejkornkaew S.,Phuagsachart P..(2020).Family happiness among people in a Southeast Asian city: Grounded theory study. Nursing and Health Sciences 22,(2),292-299.

- ดวงฤทัย บัวด้วง,จำปี เกรนเจอร์,จิราภรณ์ ปั้นอยู่,จงใจ จงอร่ามเรือง.(2563).ความพึงพอใจและความมั่่นใจในตนเองในการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่่มีภาวะหัวใจล้มเหลวของนักศึกษาพยาบาลหลังการเรียนรู้ด้วยการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง. รามาธิบดีพยาบาลสาร 26,(3),385-400.

- Granger J.,Napa W.,Singhasai L.,Chantarachot J..(2019).A Social Process of School-Aged Children Becoming Overweight. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 23,(4),384-397.

- Granger J,Edith Dundon,Cynthia Jacelon.(2560).A grounded theory study of social processes that influence a child being overweight in Bangkok. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 21,(2),108-120.