อาจารย์ ดร.วิไล นาป่า

อีเมล์ : wilai.nap@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1831

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(Nursing) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Napa W.,Granger J.,Kejkornkaew S.,Phuagsachart P..(2020).Family happiness among people in a Southeast Asian city: Grounded theory study. Nursing and Health Sciences 22,(2),292-299.

- Granger J.,Napa W.,Singhasai L.,Chantarachot J..(2019).A Social Process of School-Aged Children Becoming Overweight. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 23,(4),384-397.

- ศิราณี เก็จกรแก้ว,พัชรินทร์ บุญรินทร์,วิไล นาป่า.(2561).การศึกษากระบวนการสร้างแรงจูงใจในการเป็นพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลโดยการการวิจัยเชิงทฤษฎีพื้นฐาน. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(3),249-263.

- Napa W.,Tungpunkom P.,Sethabouppha H.,Klunklin A.,Fernandez R..(2560).A grounded Theory Study of Thai Family Caregiving Process for Relative with First Episode Psychosis. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 21,(2),158-170.

- Napa W.,Tungpunkom P.,Pothimas N..(2017).Effectiveness of family interventions on psychological distress and expressed emotion in family members of individuals diagnosed with first-episode psychosis: a systematic review. Joanna Briggs Institute Database Systemic Reviews and Implementation Reports 15,(4),1057-1079.

- วิไล นาป่า.(2561).การดูแลโดยครอบครัวและการเจ็บป่วยทางจิตครั้งแรก: ความท้าทายของการพยาบาลจิตเวช. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต32,(1),1-16.