ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์

อีเมล์ : malatee.run@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1769

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- สุชานาถ อินวรรณา,โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์,มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์.(2563).ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการไม่ร่วมมือรับประทานยาในผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั่ว. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 34,(2),33-56.

- กมลชนก มูลไชย,โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์,มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์.(2563).ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 13,(1),240-260.

- มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์,จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว.(2561).ผลของการใช้สื่อการสอนเรื่องการจำกัดพฤติกรรมโดยการผูกยึดในนักศึกษาพยาบาล. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 32,(2),52-68.

- จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว,มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์.(2561).การรับรู้ของบุคลากรทางการพยาบาลต่อการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชด้วยการผูกยึด. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 32,(2),113-129.

- Rungruangsiripan M.,Sitthimongkol Y.,Maneesriwongul W.,Talley S.,Vorapongsathorn T..(2011).Mediating role of illness representation among social support, therapeutic alliance, experience of medication side effects, and medication adherence in persons with schizophrenia. Archives of Psychiatric Nursing 25,(4),269-283.