อาจารย์ ดร.ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ์

อีเมล์ : chartsiri.mek@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1600

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สาธารณสุขศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลอนามัยโรงเรียน , Health Service , การเรียนการสอนใน system ชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- ปวีณา นราศรี,สุกัญญา ตันติประสพลาภ,ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ์,วรรณา สนองเดช,นพวรรณ เปียซื่อ.(2020).Management of food insecurity in the COVID-19 pandemic: a model of sustainable community development. Health Care for Women International 2020,(),.

- รุจา ภู่ไพบูลย์,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล,ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ์.(2561).ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการนอน การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้โทรศัพท์ กับปัญหาพฤติกรรมของเด็กวัยเรียน. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 41,(2),1-10.

- Chaimai A.,Piaseu N.,Meakwiwatnawong C..(2560).Effects of Nursing Case Management of Buddhist Monks at Risk for Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 21,(4),305-316.