อาจารย์ ดร.ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ์

อีเมล์ : chartsiri.mek@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1600

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลอนามัยโรงเรียน , Health Service , การเรียนการสอนใน system ชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- รุจา ภู่ไพบูลย์,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล,ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ์.(2561).ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการนอน การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้โทรศัพท์ กับปัญหาพฤติกรรมของเด็กวัยเรียน. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 41,(2),1-10.

- Chaimai A.,Piaseu N.,Meakwiwatnawong C..(2017).Effects of Nursing Case Management of Buddhist Monks at Risk for Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 21,(4),305-316.