อาจารย์ ดร.ดวงฤทัย บัวด้วง

อีเมล์ : doungruthai.bou@mahidol.ac.th/eikrama@yahoo.com
โทร. 02-201-0769

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาเอก(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเด็กภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลเด็กวิกฤต
2. อุบัติเหตุ สารพิษ และสิ่งแวดล้อม

 
ผลงานทางวิชาการ

- ดวงฤทัย บัวด้วง,จำปี เกรนเจอร์,จิราภรณ์ ปั้นอยู่,จงใจ จงอร่ามเรือง.(2563).ความพึงพอใจและความมั่่นใจในตนเองในการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่่มีภาวะหัวใจล้มเหลวของนักศึกษาพยาบาลหลังการเรียนรู้ด้วยการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง. รามาธิบดีพยาบาลสาร 26,(3),385-400.