อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา อุ่นสนิท
รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
อีเมล์ : pennapa.uns@mahidol.edu
โทร. 02-4414234 ต่อ 608

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(ชีวสถิติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก/เทียบเท่า(Nursing Science) มหาวิทยาลัยบูรพา

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลผู้สูงอายุ
2. การศึกษาพยาบาล

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- มณี อาภานันทิกุล,เพ็ญนภา อุ่นสนิท,ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร,สมนึก สกุลหงส์โสภณ,อภรชา ลำดับวงศ์,สุภลักษณ์ เชยชม.(2021).Participation in self-care based on the sufficiency economy philosophy among midlife women in Thailand. Health & Social Care in the Community ,(),.

- Arpanantikul M.,Lumdubwong A.,Unsanit P.,Rujiwatthanakorn D.,Pornsinsiriruck S.,Boonrin P..(2020).Experiences of Thai Rural Women Sustaining Self-Care in Midlife: A Phenomenological Study. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(1),140-154.

- มณี อาภานันทิกุล,พัชรินทร์ บุญรินทร์,เพ็ญนภา อุ่นสนิท.(2559).ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการออกกำลังกายกับภาวะสุขภาพของผู้หญิงวัยกลางคนในชุมชน. วารสารวิชาการสาธารณสุข 25,(6),972-980.