อาจารย์ ดร.สุกัญญา ตันติประสพลาภ

อีเมล์ : SUKANYA.TAN@MAHIDOL.AC.TH
โทร. 02-201-2895

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(Public Health) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การรักษาโรคเบื้องต้น/เวชปฏิบัติครอบครัว (FNP)

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
2. ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย
3. การส่งเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย
4. การพยาบาลขั้นปฐมภูมิ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Tantiprasoplap S.,Piaseu N.,Kanungsukkasem V.,Taneepanichskul S..(2020).A Randomized Controlled Trial Comparing the Effects of an Arm Swing Exercise and Low Sodium Intake Education Program with Low Sodium Intake Education Alone on Cardiovascular Outcomes in Postmenopausal Women with Prehypertension. Journal of Medical Association of Thailand 103,(1),22-31.

- ปวีณา นราศรี,สุกัญญา ตันติประสพลาภ,ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ์,วรรณา สนองเดช,นพวรรณ เปียซื่อ.(2020).Management of food insecurity in the COVID-19 pandemic: a model of sustainable community development. Health Care for Women International 2020,(),.

- ปวีณา นราศรี,สุกัญญา ตันติประสพลาภ,สิริรัตน์ ลีลาจรัส,นพวรรณ เปียซื่อ.(2563).Needs of Nursing for Prevention and Management of Non- Communicable Diseases in Primary Care Settings. 16,(2),.

- ปวีณา นราศรี,สุกัญญา ตันติประสพลาภ,สิริรัตน์ ลีลาจรัส,นพวรรณ เปียซื่อ.(2563).Needs of Nursing for Prevention and Management of Non- Communicable Diseases in Primary Care Settings. 16,(2),.

- ปวีณา นราศรี,สุกัญญา ตันติประสพลาภ,สิริรัตน์ ลีลาจรัส,นพวรรณ เปียซื่อ.(2563).Needs of Nursing for Prevention and Management of Non- Communicable Diseases in Primary Care Settings. The Bangkok Medical Journal 16,(2),.

- Wiriya B.,Piaseu N.,Neelapaichit N.,Tantiprasoplap S..(2019).Prevalence and Predictors of Sarcopenia in Older People with Type 2 Diabetes. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 23,(3),297-309.

- เดชา พรมกลาง,นพวรรณ เปียซื่อ,สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ,สุกัญญา ตันติประสพลาภ.(2561).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยของผู้สูงอายุในชุมชนแออัดเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสภาการพยาบาล 33,(1),49-60.

- กอบกุล กลีบบัว,นพวรรณ เปียซื่อ,นรีมาลย์ นีละไพจิตร,สุกัญญา ตันติประสพลาภ.(2561).ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนต่อภาวะโภชนาการในสตรีสูงอายุที่เสี่ยงต่อเมแทบอลิกซินโดรม. วารสารสภาการพยาบาล 33,(1),28-37.

- Tantiprasoplap S.,Piaseu N.,Taneepanichskul S.,Jidtapapudsron C..(2561).Factors associated with cardiorespiratory fitness in postmenopausal women with prehypertension in Thailand. Ramathibodi Medical Journal 41,(4),74-80.

- นพวรรณ เปียซื่อ,ผจงจิต ไกรถาวร,สุกัญญา ตันติประสพลาภ,ซู้หงษ์ ดีเสมอ.(2560).การศึกษาติดตามความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของสตรีสูงอายุในชุมชนแออัด. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29,(2),52-61.

- Piaseu N.,Komindr S.,Tantiprasoplap S. ,Soranansri N. .(2559).Development of a food insecurity screening instrument. Journal of the Medical Association of Thailand 99,(2),231-238.