อาจารย์ ดร.สุนทรี เจียรวิทยกิจ

อีเมล์ : soontaree.jia@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1601

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและเฉียบพลัน
2.การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1.การพยาบาลอายุรศาสตร์
2.การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
3.การศึกษาทางการพยาบาล

 
ผลงานทางวิชาการ

- สุมลชาติ ดวงบุบผา,สุนทรี เจียรวิทยกิจ.(2562).การประเมินผลการใช้เทคนิคการสอนด้วยสถานการณ์จำลองทางคลินิกในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(2),208-226.

- จันจิรา หินขาว,ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ,สุนทรี เจียรวิทยกิจ.(2562).ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ เพื่อชะลอไตเสื่อมจากเบาหวานต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและผลลัพธ์ทางคลินิก ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความเสื่อมของไตระยะที่ 3. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 30,(2),185 - 202.

- เยาวภา ศักขินาดี,สิริรัตน์ ลีลาจรัส,สุนทรี เจียรวิทยกิจ.(2561).ประสิทธิภาพของโปรแกรมการประยุกต์เทคนิคการใช้ยาสูดพ่นร่วมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพต่อการเรียนรู้สมรรถนะแห่งตน และการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคหืด. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 28,(2),67-79.

- Jianvitayakij S.,Panpakdee O.,Malathum P.,Duffy S.A.,Viwatwongkasem C..(2014).Factors Influencing Smoking Cessation Behavior among Thai Male Smokers with Hypertension. Pacific Rim International Journal Nursing Research 18,(2),100-110.

- สิริรัตน์ ลีลาจรัส,สุนทรี เจียรวิทยกิจ.(2558).การประยุกต์ใช้ทฤษฎีมโนภาพการรับรู้ความเจ็บป่วยแบบ Common Sense กับการดูแลและการให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคหืด. วารสารพยาบาลสาธารณสุข3,(29),137-152.