อาจารย์ ดร.นันทิยา เอกอธิคมกิจ

อีเมล์ : nantiya.eka@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1769

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- ศิริพร ณ นคร,พัชรินทร์ นินทจันทร์,โสภิณ แสงอ่อน,นันทิยา เอกอธิคมกิจ.(2563).ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ ความผูกพันใกล้ชิด กับเพื่อน และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม กับความแข็งแกร่งในชีวิต ในวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาสไทยในจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 34,(2),77-98.

- วิลาวัณย์ สายสุวรรณ,พัชรินทร์ นินทจันทร์,โสภิณ แสงอ่อน,นันทิยา เอกอธิคมกิจ.(2563).ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัว ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม หรือสังคม และการรับรู้ความเครียด กับความแข็งแกร่งในชีวิต ของวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาสไทยในจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 34,(1),61-85.

- Ekathikhomkit N. ,Sitthimongkol Y. ,Prasopkittikun T. ,Phuphiaibul R. ,Orathai P. .(2559).Influences of mothers stressors maternal depression and parenting on conduct problems among Thai preschoolers . Pacific Rim International Journal of Nursing Research 20,(3),210-224.

- นันทิยา เอกอธิคมกิจ.(2560).พื้นอารมณ์ของเด็กกับความเครียดของพ่อแม่. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย31,(3),17-29.