อาจารย์ ดร.อภรชา ลำดับวงศ์

อีเมล์ : aporacha.lum@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1601

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(Nursing) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
2. การพยาบาลบาดแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
3. การศึกษาพยาบาล

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
2. การพยาบาลบาดแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
3. การศึกษาพยาบาล

 
ผลงานทางวิชาการ

- มณี อาภานันทิกุล,เพ็ญนภา อุ่นสนิท,ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร,สมนึก สกุลหงส์โสภณ,อภรชา ลำดับวงศ์,สุภลักษณ์ เชยชม.(2021).Participation in self-care based on the sufficiency economy philosophy among midlife women in Thailand. Health & Social Care in the Community ,(),.

- Arpanantikul M.,Lumdubwong A.,Unsanit P.,Rujiwatthanakorn D.,Pornsinsiriruck S.,Boonrin P..(2020).Experiences of Thai Rural Women Sustaining Self-Care in Midlife: A Phenomenological Study. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(1),140-154.

- Lumdubwong A. ,Sirapo-ngam Y. ,Arpanantikul M. ,Viwatwongkasem C. ,Redeker N S. .(2557).A comparative study of friendship therapy groups for Thais with colorectal cancer and colostomies . Pacific Rim International Journal of Nursing Research 18,(2),138-151.