ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย

อีเมล์ : natthacha.chi@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0604

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สิ่งแวดล้อมศึกษา) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลผ่าตัด

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

นวัตกรรมทางการพยาบาล

 
ผลงานทางวิชาการ

- Chiannilkulchai N.,Kejkornkaew S..(2020).A Comparative Study of Ampoule Breaking and Resultant Injury among Registered Nurses. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(1),89-101.

- ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย,เพียรจิตต์ ภูมิสิริกุล.(2020).Effectiveness of Rotating Stringer in Sterilization Process. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(4),502-513.

- นุชนาฏ สุทธิ,ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย.(2562).การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองทวารเทียมสำหรับฝึกทักษะหัตถการดูแลทวารเทียม. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(2),227-241.

- Chiannilkulchai N.,Bhumisirikul P..(2018).Development of a RAMA Gallbladder Retrieval Bag for Improved Patient Safety: A Nursing Innovation. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 22,(3),264-277.

- ธมกร พงษ์สุขเวชกุล,ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย.(2561).การพัฒนาคลิปล็อคอุปกรณ์สำหรับรวบถุงคลุมกล้องผ่าตัดปลอดเชื้อและการประเมินประสิทธิผล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(2),163-177.

- ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย,นุชนาฏ สุทธิ.(2560).การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองถุงรองรับอุจจาระในผู้ป่วยที่มีทวารเทียม. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 37,(3),61-73.

- Chiannilkulchai N. ,Thosingh O. ,Asdornwised U. ,Sarnvivad P. ,Viwatwongkasem C. .(2559).Primary brain tumors in Thais: Symptom experience and predicting factors . Pacific Rim International Journal of Nursing Research 20,(4),275-292.

- ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย,จินดา นันทวงษ์.(2559).การพัฒนาแผลหนองเทียมเพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะการเก็บสิ่งคัดหลั่งจากแผลเพาะเชื้อ ในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2. วารสารสภาการพยาบาล 31,(1),32-43.

- ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย,จินดา นันทวงษ์.(2559).การพัฒนาชุดฝึกฉีดยาทางกล้ามเนื้อเพื่อสอนนักศึกษาพยาบาลและการประเมินประสิทธิผล . วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 36,(2),65-77.

- ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย,ศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล.(2559).ผลของการสอนฝึกปฏิบัติในห้องผ่าตัดโดยใช้สถานการณ์จำลองในห้องผ่าตัดในสภาพแวดล้อมจริงต่อทักษะพื้นฐานในห้องผ่าตัดของนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 36,(1),55-67.

- ณัฏฐ์ศศิ อนุรพันธ,ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย.(2559).การพัฒนาเครื่องมือดึงรั้งเนื้อเยื่อปลายแหลมในการผ่าตัดปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ. รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(2),111-122.

- ณัฏฐ์ศศิ อนุรพันธ์ ,ณัฎฐชา เจียรนิลกุลชัย.(2559).การพัฒนาเครื่องมือดึงรั้งเนื้อเยื่อปลายแหลมในการผ่าตัดปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ. รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(2),111-122.

- ณัฎฐชา เจียรนิลกุลชัย,สายหยุด เถาลัดดา.(2559).การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งสมองทุติยภูมิที่ได้รับการรักษาด้วยรังสี. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 36,(4),209-222.