อาจารย์ ดร.กิ่งแก้ว อุดมชัยกูล

อีเมล์ : kingkaew.udo@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2895

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

- ปริญญาเอก(ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การรักษาโรคเบื้องต้น

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- พิชญา ทองโพธิ์,กิ่งแก้ว อุดมชัยกูล.(2563).ผลของโปรแกรมอบรมการช่วยชีวิตต่อความรู้ การรับรู้สมรรถนะของตนเอง ในการช่วยชีวิตและความสามารถในการกดหน้าอกของนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 26,(1),107-121.

- Udomchaikul K.,Jiawiwatkul U,Phlainoi S,Vallibhakara S.(2018).Participatory Evaluation of Older Adults' Self-neglect: A Case Study in Crowded Community, Bangkok. Journal of the medical association of Thailand 101,(7),891-7.

- เสาวรส คงชีพ,นพวรรณ เปียซื่อ,พิชญา ทองโพธิ์,กิ่งแก้ว อุดมชัยกูล.(2557).ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการจัดโครงการตลาดนัดสุขภาพ . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(2),249-258.