ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ทวีคูณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลด้านสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
อีเมล์ : tusana.tha@mahidol.edu
โทร. 02-201-1769

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(การพยาบาล) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(โภชนศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(Psychiatric and Mental Health Nurse Practitioner) Wayne State University

- ปริญญาเอก/เทียบเท่า(Nursing) The University Of Virginia

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. พฤติกรรมรังแกกัน พฤติกรรมรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ในเด็กและวัยรุ่น
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

 
ผลงานทางวิชาการ

- จุฑามาศ ทองประดับ,ทัศนา ทวีคูณ.(2562).ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะติดเฟซบุ๊กกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 12,(2),.

- พนิดา บุตรจันทร์,ทัศนา ทวีคูณ.(2562).พฤติกรรมรังแกกันและรูปแบบการเผชิญปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 33,(3),86-102.

- ศุภรดา ชุมพาลี,ทัศนา ทวีคูณ.(2562).พฤติกรรมรังแกกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ประเทศไทย. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 33,(3),128-148.

- รัศมีแสง หนูแป้นน้อย,ทัศนา ทวีคูณ,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2561).การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมรังแกกันในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 32,(3),13-32.

- ปรียาภรณ์ ประยงค์กุล,ทัศนา ทวีคูณ,โสภิณ แสงอ่อน.(2561).ปัจจัยทำนายความตั้งใจที่จะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 11,(2),219-235.

- โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์,ทัศนา ทวีคูณ.(2561).ความแข็งแกร่งในชีวิตและภาวะซึมเศร้าของประชาชนในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 32,(2),84-99.

- นวลจิรา จันระลักษณะ,ทัศนา ทวีคูณ,โสภิณ แสงอ่อน.(2558).ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 29,(2),128-143.

- วิจิตรา จิตรักษ์,พัชรินทร์ นินทจันทร์,ทัศนา ทวีคูณ.(2558).ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อภาวะซึมเศร้าและความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 29,(3),42-60.