ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร เรืองเพิ่มพูล

อีเมล์ : kanokporn.rua@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0671

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

การเรียนการสอนด้วยวิธีจิตตปัญญา

 
ผลงานทางวิชาการ

- กนกพร เรืองเพิ่มพูล,นฤมล สมรรคเสวี,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2558).ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาล . รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(2),259-274.

- กนกพร เรืองเพิ่มพูล,สุดารส รองเมือง ยากิ,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2557).ปัจจัยบำบัดในกลุ่มละครจิตบำบัดสำหรับนักศึกษาพยาบาล . การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 28,(2),32-45.

- สุดารส รองเมือง ยากิ,กนกพร เรืองเพิ่มพูล,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2556).ผลของกลุ่มส่งเสริมการปรับตัวทางสังคมโดยใช้เทคนิคละครจิตบำบัดในนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลตำรวจ 19,(1),114-128.

- กนกพร เรืองเพิ่มพูล,สุดารส รองเมือง ยากิ,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2554).ลักษณะการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 17,(3),478-492.