ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
อีเมล์ : benjamaporn.but@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1691

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(เจริญพันธ์และวางแผนประชากร) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(Nursing) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลผ่าตัด

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ,ยุวดี วิทยพันธ์.(2562).ความชุก ผลกระทบและวิธีการจัดการต่ออาการปวดประจําาเดือน ในนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 39,(1),41-52.

- หนึ่งอนงค์ สารสมัคร,นวรัตน สุวรรณผอง,ธุรส ทิพยมงคลกุล,เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ.(2562).การปฏิบัติงานของพยาบาลผ่าตัดตามมาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง. วารสารแพทย์นาวี 46,(1),165-181.

- Kaewnin J.,Vallibhakara O.,Vallibhakara S. A.,Wattanakrai P.,Butsripoom B.,Somsook E.,Hongsanguansri S.,Sophonsritsuk A..(2018).Prevalence of polycystic ovary syndrome in Thai University adolescents. Gynecological Endocrinology 34,(6),476-480.

- เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ,ชุลีพร วชิรธนากร,รัตนา เพิ่มเพ็ชร์.(2559).การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจนับใบมีดและเข็มชนิดแถบกาวในห้องผ่าตัด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(1),5-12.

- รัตนา เพิ่มเพ็ชร์,เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ.(2559).บทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัด: การให้ข้อมูลในการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(1),13-24.

- รัตนา เพิ่มเพ็ชร์,เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ.(2559).ผลของดนตรีบำบัดต่อระดับความวิตกกังวล ของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดคลอด. วารสารพยาบาลทหารบก 17,(3),34-43.

- Butsripoom B.,Ditsakul S.,Musikaphan W.,Pongjit C.,Ractham V.,Sivarak O.,Vichayanrat T..(2558).UNIVERSITY-ACCREDITATION BRAND ALLIANCE: THE EFFECTS OF THE ALLIANCE MESSAGE ON THE UNIVERSITY'S BRAND EVALUATIONS. UTCC International Journal of Business and Economics 7,(2),177-194.

- รัตนา เพิ่มเพ็ชร์,เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ.(2557).การประเมินปัจจัยเสี่ยงและการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด. วารสารสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย 7,(2),21-32.

- รัตนา เพิ่มเพ็ชร์,เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ.(2558).การบาดเจ็บที่เส้นประสาทจากการจัดท่าในการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช. วารสารสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย 8,(1),1-8.

- รัตนา เพิ่มเพ็ชร์,เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ.(2557).การประเมินปัจจัยเสี่ยงและการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด. วารสารสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย7,(2),21-32.

- เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ,ชุลีพร วชิรธนากร,รัตนา เพิ่มเพ็ชร์.(2559).การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจนับใบมีดและเข็มชนิดแถบกาวในห้องผ่าตัด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(1),1-8.

- รัตนา เพิ่มเพ็ชร์,เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ.(2559).บทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัด: การให้ข้อมูลในการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(1),9-20.