รองศาสตราจารย์ ดร.พิศสมัย อรทัย

อีเมล์ : pisamai.ora@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2015

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร

- ปริญญาเอก(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. จริยศาสตร์ทางการพยาบาล
2. การวิจัยทางการพยาบาล

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. จริยศาสตร์ทางการพยาบาล
2. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
3. สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Saovaros Meekusol,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,พิศสมัย อรทัย,คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล,Phyllis Williams Sharps.(2021).Factors Predicting Women’s Adherence to Hypertensive Treatment. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 25,(1), 131-142.

- Deesamer S.,Piaseu N.,Maneesriwongkul W.,Orathai P.,Schepp K. .(2020).Development and Psychometric Testing of the Thai-Nutrition Literacy Assessment Tool for Adolescents. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(1),5-19.

- Thapanakulsuk P.,Sirapo-ngam Y.,Estwing Ferrans C.,Orathai P.,Junda T..(2020).Psychometric Testing of a Spiritual Well-being Scale for People with Cancer. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(1),39-53.

- จินตนา ฤทธารมย์,สุภาพ อารีเอื้อ,พรทิพย์ มาลาธรรม,พิศสมัย อรทัย,Basia Belza,วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท.(2020).The Effectiveness of Preoperative Quadriceps Exercise and Diet Control Program for Older Adults Waiting for Total Knee Arthroplasty: A Randomized Controlled Trial. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(4),485-501.

- Han Y.,Aree-ue S.,Orathai P.,Sa-ngasoongsong P..(2019).Factors Influencing Postoperative Functional Ability of People with Simple Lower Extremity Fractures. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 23,(4),368-383.

- -,-,-,พิศสมัย อรทัย.(2019).Determinants of quality of life in Thai family caregivers of stroke survivors.. 71,(4),290-296.

- นิโรบล กนกสุนทรรัตน์,พิศสมัย อรทัย,ทัศนีย์ จันทร์อ่อน,สุรเวช น้ำหอม.(2561).การเปรียบเทียบการวัดพื้นที่แผล 3 วิธี: โฟโต อป อิมเมจเจ และวิสิเทรค. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(2),150-162.

- ดวงพร ชาศรี,เรณู พุกบุญมี,พิศสมัย อรทัย.(2561).ผลของการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจในการมีส่วนร่วมดูแลเด็กป่วยของผู้ดูแลก่อนย้ายจากหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก. วารสารพยาบาลทหารบก 19,(3),234-242.

- พิศสมัย อรทัย,วรรณภา ประไพพานิช.(2560).การระบุและจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นด้านการจัดการศึกาษของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามการรับรู้ของบัณฑิตพยาบาลรามาธิบดี. รามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(2),242-256.

- Singhasai L.,Phuphaibul R.,Orathai P.,Piaseu N.,Darling - Fisher C. S..(2560).Predictors of Weight Status among School-age Children. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 21,(3),180-194.

- ชลธิชา กุลัดนาม,เรณู พุกบุญมี,พิศสมัย อรทัย.(2560).ผลของการใช้ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการหย่าเครื่องช่วยหายใจนำโดยพยาบาลต่อระยะเวลาการใช้และความสำเร็จในการหย่าเครื่องหายใจในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกต่อเนื่องทางจมูก. วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(2),129-144.

- Duangdech W.,Roberta S. Rehm,Pookboonmee R.,Orathai P.,Patoomwan A..(2560).A Causal Model of Health Status of Children with Cerebral Palsy. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 21,(4),291-304.

- สุทธดา ตั้งอยู่ดี,เรณู พุกบุญมี,เสริมศรี สันตติ,พิศสมัย อรทัย.(2560).ผลการใช้อุปกรณ์การพ่นฝอยละอองยาแบบดัดแปลงต่อผลลัพธ์ทางคลินิคในเด็กอายุ 1-5 ปี ที่เป็นโรคหืด. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 10,(2),174-186.

- พัดชา ชินธนาวงศ์,เรณู พุกบุญมี,พิศสมัย อรทัย.(2559).ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของผิวหนังบริเวณจมูกต่อการบาดเจ็บของผิวหนังบริเวณจมูกในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการช่วยหายใจด้วยแรงดันบวกอย่างต่อเนื่องทางจมูก. รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(1),35-48.

- Sa-nongdej W. ,Maneesriwongkul W. ,Arpanantikul M. ,Orathai P. .(2559).Development and psychometric testing of the safer sex behavior for Thai women scale . Pacific Rim International Journal of Nursing Research 20,(4),293-308.

- Ekathikhomkit N. ,Sitthimongkol Y. ,Prasopkittikun T. ,Phuphiaibul R. ,Orathai P. .(2559).Influences of mothers stressors maternal depression and parenting on conduct problems among Thai preschoolers . Pacific Rim International Journal of Nursing Research 20,(3),210-224.

- Pianchob S. ,Sangon S. ,Sitthimongkol Y. ,Arthur Williams R. ,Orathai P. .(2557).A causal model of psychological distress of Thai family caregivers of people with major depressive disorder. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 18,(3),173-186.

- มณี อาภานันทิกุล,วรรณภา ประไพพานิช,สุปาณี เสนาดิสัย,พิศสมัย อรทัย.(2557).จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลไทยตามการรับรู้ของผู้บริหารทางการพยาบาล. วารสารสภาการพยาบาล 29,(2),5-20.

- ทัศนีย์ จันทร์อ่อน,นิโรบล กนกสุนทรรัตน์,พิศสมัย อรทัย.(2557).ความตรงของวิธีการวัดพื้นที่หน้าตัดปากแผล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(3),314-324.

- พัชรินทร์ นินทจันทร์,พิศสมัย อรทัย,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์.(2557).โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจบรรยากาศในครอบครัว ความแข็งแกร่งในชีวิต และสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(3),401-414.

- พิศสมัย อรทัย,พัชรินทร์ นินทจันทร์.(2557).การทดสอบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงสำหรับวัยรุ่นไทย . วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 8,(3),211-222.

- Duangbubpha S.,Hanucharurnkul S.,Pookboonmee R.,Orathai P.,Kiatboonsri C..(2556).Chronic Care Model Implementation and Outcomes among Patients with COPD in Care Teams with and without Advanced Practice Nurses. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 17,(2),102-116.

- วรฤทัย กำลังหาญ,เสริมศรี สันตติ,เรณู พุกบุญมี,พิศสมัย อรทัย.(2556).ผลการประยุกต์อุปกรณ์พ่นยาแบบฝอยละอองต่อพฤติกรรมยอมรับการพ่นยาและผลลัพธ์ทางคลินิกในเด็กเล็กที่มีภาวะหลอดลมหดเกร็ง. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(1),48-59.

- Meecharoen W.,Sirapo-Ngam Y.,Monkong S.,Oratai P.,Northouse L. L..(2556).Factors influencing quality of life among family caregivers of patients with advanced cancer: A causal model. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 17,(4),304-316.

- Htay, N.N.,รุจา ภู่ไพบูลย์,พิศสมัย อรทัย,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล.(2013).A causal model of condom use among people living with HIV/AIDS in Myanmar. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 17,(3),234-248.

- พิศสมัย อรทัย,เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก.(2553).A Research and Development of the Moral Virtue Indicators for Nursing Student.. Ramathibodi Nursing Journal 16,(3),454-461.

- มณี อาภานันทิกุล,สุปาณี เสนาดิสัย,พิศสมัย อรทัย,วรรณภา ประไพพานิช.(2557).การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล. ประชาคมวิจัย 20,(118),23-25.