ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาล ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์
อีเมล์ : streerut.bor@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2130

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(Midwifery) University Of Wollongong

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สาธารณสุขศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก/เทียบเท่า(Nursing) The University Of Sydney(Australia)

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

-

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- สตรีรัตน์ ธาดากานต์,สุมลชาติ ดวงบุบผา.(2563).กิจกรรมในขอบเขตวิชาชีพด้านทักษะพิสัยที่มั่นได้ในบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์จบใหม่ : การศึกษาแบบเดลฟาย. รามาธิบดีพยาบาลสาร 26,(2),246-262.