รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง

อีเมล์ : supreeda.mon@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0609

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(Gerontological Nursing) The University Of Michigan

- ปริญญาเอก(Gerontological Nursing) The Oregon Health & Science University

- วุฒิบัตรพยาบาล/ททเอก สภาการพยาบาล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลผู้สูงอายุ

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลผู้สูงอายุ
2. ญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ
3. การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

 
ผลงานทางวิชาการ

- จริิยา ซำเจริิญ,สุปรีดา มั่นคง,นุชนาฏ สุทธิ.(2564). ปัจจัยทำนายความเครียดของญาติผู้ดูแลจากกิจกรรมผู้ดุแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน. วารสารสภาการพยาบาล 36,(1),150-166.

- Monkong S.,Krairit O.,Ngamkala T.,Soonthornkul J.,Pussawiro W.,Ratchasan P..(2020).Transitional care for older people from hospital to home: a best practice implementation project. JBI Evidence Synthesis 18,(2),357–367.

- Thuy L.T.,Monkong S.,Pookboonmee R.,Leelacharas S.,Viwatwongkasem C..(2020).Factors Explaining Medication Adherence of Older Adults with Hypertension: A Cross-sectional Study. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(3),306-320.

- ทรงสุดา ยงพัฒนจิตร,สุปรีดา มั่นคง,นุชนาฏ สุทธิ.(2563).ความเครียดจากการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการเผชิญความเครียดของ ญาติผู้ดูแลในหอผู้ป่วยที่มีการดูแลแบบประคับประคอง. วารสารสภาการพยาบาล 35,(2),116-131.

- กัลยารัตน์ คาดสนิท,พรทิพย์ มาลาธรรม,สุปรีดา มั่นคง.(2563).ภาวะสุขภาพของศตวรรษิกชน : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น. รามาธิบดีพยาบาลสาร 26,(1),.

- ณัฐสุดา แสงบุญ,มุกดา เดชประพนธ์,สุปรีดา มั่นคง.(2562).การปรับตัวในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(1),29-42.

- ทัศนีย์ กาศทิพย์,สุปรีดา มั่นคง,พรทิพย์ มาลาธรรม.(2562).ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่อง. วารสารสภาการพยาบาล 34,(1),104-121.

- Rhiantong J.,Malathum P.,Monkong S.,Kathleen McCauley,Viwatwongkasem C.,Kuanprasert S..(2019).Outcomes of an advanced practice nurse-led continuing care program in persons with heart failure. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 23,(1),32-46.

- ณปภัช สิงห์เถื่อน,สุปรีดา มั่นคง,ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม.(2561).กิจกรรมการดูแล แรงจูงใจในการดูแล และ ความพึงพอใจในงานของผู้ดูแลที่ได้รับการว่าจ้างในการดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียง. วารสารสภาการพยาบาล 33,(3),99-113.

- ณัชศฬา หลงผาสุข,สุปรีดา มั่นคง,ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม.(2561).ภาวะสุขภาพ และการดูแลตนเองของญาติผู้ดูแลวัยสูงอายุที่ดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียง. สภาการพยาบาล 33,(2),97-109.

- ศิรินาฏ สอนสมนึก,กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์,สุปรีดา มั่นคง.(2560).ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจต่ออุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบ. รามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(3),284-297.

- ทิวา มหาพรหม,สุปรีดา มั่นคง,ศุภร วงศ์วทัญญู.(2560).ผลของการออกกำลังกายด้วยไทชิต่อท่าทางและการทรงตัวของผู้สูงอายุ. วารสารสภาการพยาบาล 32,(3),50-65.

- อรวิธู กาญจนจารี,ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม,สุปรีดา มั่นคง.(2560).บทบาทความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในสถานบริการที่มีการดูแลแบบประคับประคองโดยเฉพาะ. รามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(3),328-343.

- นันทกาญจน์ ปักษี,ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม,สุปรีดา มั่นคง,สิริรัตน์ ลีลาจรัส.(2559).ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และญาติผู้ดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านต่อความพร้อมในการดูแล ความเครียดการปรับตัว และความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับของญาติผู้ดูแล . รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(1),65-80.

- วาสนา มูลฐี,สุปรีดา มั่นคง,ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม,สิริรัตน์ ลีลาจรัส.(2559).ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแลระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันภาวะแทรกซ้อน และความพึงพอใจของผู้ป่วย . วารสารสภาการพยาบาล 31,(1),95-110.

- สุปรีดา มั่นคง,ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม,ศุภร วงศ์วทัญญู.(2559).บทบาทของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง: การศึกษาเบื้องต้นเชิงคุณภาพ. วารสารสภาการพยาบาล 31,(4),104-121.

- กรกนก ริมนิล,ศุภร วงศ์วทัญญู,สุปรีดา มั่นคง.(2559).ผลของโปรแกรมส่งเสริมญาติผู้ดูแลด้านการสื่อสารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสาร ต่อความรู้และการรับรู้ความสามารถแห่งตนของญาติผู้ดูแล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(3),293-309.

- Kejkornkaew S.,Sirapo-ngam Y.,Monkong S.,Junda T., Wallhagen I.M..(2559).A grounded theory study of quality relationships between family caregivers and persons with head and neck cancer. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 20,(2),161-173.

- สุปรีดา มั่นคง,ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม,สิริรัตน์ ลีลาจรัส.(2559).การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน . วารสารพยาบาลสาธารณสุข 30,(3),84-101.

- ลัดดาวัลย์ ไกรรักษ์,วรรณภา ประไพพานิช,สุปรีดา มั่นคง.(2559).ความเหนื่อยล้าและวิธีการจัดการกับความเหนื่อยล้าของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ภายหลังออกจากโรงพยาบาล. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 27,(2),17-30.

- นิรมนต์ เหลาสุภาพ,สุปรีดา มั่นคง,ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม.(2557).ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดสำหรับญาติผู้ป่วยวิกฤตต่อความเครียดของญาติ. รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(1),67-81.

- ศิวพล ศรีแก้ว,กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์,สุปรีดา มั่นคง,สุชาติ ไชยโรจน์.(2556).ระดับความปวดขณะทำ กายภาพบำบัดทรวงอกในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(3),333-348.

- ประคอง อินทรสมบัติ,สุปรีดา มั่นคง,สมทรง จุไรทัศนีย์,สุลักษณ์ วงศ์ธีรภัค,วิลาวัณย์ ประสารอธิคม,ปาริชาติ พรสวัสดิ์ชัย,นิชธิมา เสรีวิชยสวัสดิ์.(2556).การดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรและต่อเนื่อง: จากโรงพยาบาลสู่บ้าน. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(2),194-205.

- มลฤดี เกษเพชร,สุปรีดา มั่นคง,ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม.(2556).ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังต่อความ ผาสุกทางใจและคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(2),277-290.

- Meecharoen W.,Sirapo-Ngam Y.,Monkong S.,Oratai P.,Northouse L. L..(2556).Factors influencing quality of life among family caregivers of patients with advanced cancer: A causal model. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 17,(4),304-316.

- อรวรรณ จารุภุมริน,ธิราภรณ์ จันทร์ดา,สุปรีดา มั่นคง.(2555).ความต้องการ การได้รับการตอบสนองความ ต้องการและความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยระยะประคับประคองในหอผู้ป่วยวิกฤต. วิชรสารการพยาบาล 14,(1),58-71.

- รัชนี ผิวผ่อง,สุปรีดา มั่นคง,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ,สุกิจ แย้มวงษ์.(2555).ผลของโปรแกรมพัฒนา ความสามารถของผู้สูงอายุที่ได้รับยาวาร์ฟาริน ต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และภาวะเลือดออกผิดปกติ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20,(2),93-110.

- ธีรารัตน์ หม่อมปลัด,สุปรีดา มั่นคง,ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม.(2555).ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสภาพที่บ้านของ ผู้ป่วยสูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่ทางช่องท้องต่อการฟื้นสภาพหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 18,(1),84-101.

- Fukahori H.,Baba Y.,Hioki F.,Monkong S.,Intarasombat P.,Malathum P..(2010).Healthcare services for Japanese elderly long-staying in Thailand from the perspective of the patient and healthcare provider s: A survey study. Archives of Gerontology and Geriatrics ,(),.