ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ

อีเมล์ : apinya.sii@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0678

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สาธารณสุขศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1.การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและเฉียบพลัน (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
2. การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1.การพยาบาลวิกฤติทางระบบหัวใจและทรวงอก
2.การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหากลุ่มอาการเมทาบอลิกซินโดรม

 
ผลงานทางวิชาการ

- ฮวาง ธี ง็อค เซ็น,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ.(2563).ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม. รามาธิบดีเวชสาร 42,(3),57-68.

- Sumarno Adi Subrata,รุจา ภู่ไพบูลย์,Margaret Grey,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ,นพวรรณ เปียซื่อ.(2020).Improving clinical outcomes of diabetic foot ulcers by the 3-month self- and family management support programs in Indonesia: A randomized controlled trial study. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews 14,(5),857-863.

- จิตรลดา กมลผัน,กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ.(2563).ปัจจัยที่่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดููแลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดที่่เกี่่ยวกับการคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่. รามาธิบดีพยาบาลสาร 26,(3),274-289.

- นลิินี นิยมไทย,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ,สุมลชาติ ดวงบุบผา.(2563).ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการดููแลตนเองต่อการดููแลตนเองและคุุณภาพชีวิตในผู้ที่่มีภาวะหัวใจล้มเหลว. รามาธิบดีพยาบาลสาร 26,(3),290-309.

- นิรุชา นิธิชัย,นิโรบล กนกสุนทรรัตน์,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ.(2562).พฤติกรรมการสวมใส่รองเท้าที่ตัดเฉพาะผู้เป็นเบาหวาน. วารสารพยาบาลทหารบก 20,(1),245-251.

- ไวยพร พรมวงค์,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ,ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ.(2562).การประเมินผลลัพธ์ระบบการบริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพในคลินิกหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลรามาธิบดี. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(2),166-180.

- กันยารัตน์ ลาสุธรรม,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ,อรสา พันธ์ภักดี.(2561).ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคหัวใจขาดเลือด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(3),313-327.

- รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ,สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ.(2561).ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาซับซ้อนโดยผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงต่อผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(1),51-68.

- ชุติรัตน์ สนปี,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ,นิโรบล กนกสุนทรรัตน์.(2561).ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ความรู้และพฤติกรรมของญาติผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดที่ขาตีบตัน. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 29,(2),55-67.

- สุจินดา สวงโท,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ,อรสา พันธ์ภักดี.(2561).ความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดที่ขาตีบตัน. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 29,(2),68-80.

- เบ็ญจวรรณ โศภิษฐพันธ์,นิโรบล กนกสุนทรรัตน์,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ.(2561).ความรู้และการปฏิบัติการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงที่ขาตีบตัน. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 29,(2),43-55.

- อรสา พันธ์ภักดี,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ,นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา,สุปาณี เสนาดิสัย.(2560).การสำรวจการปฏิบัติพยาบาลเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในประเทศไทย. วารสารพยาบาล 26,(1),1-8.

- รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ.(2559).การพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้เป็นเบาหวานที่กลัวภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดจากการฉีดอินซูลิน : กรณีศึกษา . รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(3),233-246.

- สุรีภร ฤทธิ์เรืองศักดิ์,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ,พรทิพย์ มาลาธรรม.(2559).การดูแลตนเองเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี . วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 27,(1),85-97.

- หนึ่งฤทัย จันทร์อินทร์,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ,พรทิพย์ มาลาธรรม.(2558).พฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2. รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(2),199-213.

- ธีราภรณ์ บุญล้อม ,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ,นิโรบล กนกสุนทรรัตน์.(2558).ประสบการณ์มีอาการ กลวิธีการจัดการ และผลลัพธ์การจัดการกับอาการของระบบประสาทส่วนปลายส่วนล่างเสื่อมในผู้เป็นเบาหวาน. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 33,(3),16-25.

- ปาจรีย์ ตรีนนท์,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ.(2557).การพัฒนาโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยวัณโรคปอด . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(1),50-66.

- สุรีย์พร จีนาคม,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ,อรสา พันธ์ภักดี.(2557).ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสมดุลพลังงานของร่างกายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและสัดส่วนของร่างกายในผู้หญิงที่เสี่ยงต่อการเป็นกลุ่มอาการเมตาบอลิก. รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(1),112-116.

- อรอุมา ท้วมกลัด,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ.(2557).ความรู้ในการประเมินและการจัดการผู้ป่วยระยะแรกของภาวะช๊อคจากการติดเชื้อและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย. รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(2),206-220.

- เนาวรัตน์ เสนาไชย,อรสา พันธ์ภักดี,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ.(2557).ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานและความรู้กับความสามารถของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแดงที่ขาตีบตัน. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 25,(2),2-16.

- เสาวนีย์ วรรลออ,พรทิพย์ มาลาธรรม,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ.(2555).แรงสนับสนุนจากครอบครัวตามการรับรู้ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้. รามาธิบดีพยาบาลสาร 18,(3),372-388.

- รัชนี ผิวผ่อง,สุปรีดา มั่นคง,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ,สุกิจ แย้มวงษ์.(2555).ผลของโปรแกรมพัฒนา ความสามารถของผู้สูงอายุที่ได้รับยาวาร์ฟาริน ต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และภาวะเลือดออกผิดปกติ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20,(2),93-110.

- รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ.(2559).การพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้เป็นเบาหวานที่กลัวภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดจากการฉีดอินซูลิน: กรณีศึกษา. รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(3),233-246.