ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลชาติ ดวงบุบผา
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อีเมล์ : sumolchat.pua@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0678

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและเฉียบพลัน (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

Critical area

 
ผลงานทางวิชาการ

- สตรีรัตน์ ธาดากานต์,สุมลชาติ ดวงบุบผา.(2563).กิจกรรมในขอบเขตวิชาชีพด้านทักษะพิสัยที่มั่นได้ในบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์จบใหม่ : การศึกษาแบบเดลฟาย. รามาธิบดีพยาบาลสาร 26,(2),246-262.

- นลิินี นิยมไทย,อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ,สุมลชาติ ดวงบุบผา.(2563).ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการดููแลตนเองต่อการดููแลตนเองและคุุณภาพชีวิตในผู้ที่่มีภาวะหัวใจล้มเหลว. รามาธิบดีพยาบาลสาร 26,(3),290-309.

- สุมลชาติ ดวงบุบผา,สุนทรี เจียรวิทยกิจ.(2562).การประเมินผลการใช้เทคนิคการสอนด้วยสถานการณ์จำลองทางคลินิกในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(2),208-226.

- สุภาพร อัศวกิจพานิช,สุมลชาติ ดวงบุบผา,อัญศินีย์ นันตะสุคนธ์.(2562).ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองต่อความมั่นใจในการดูแลตนเอง และการหายของแผลในผู้ป่วยหลังทำหัตถการสวนหลอดลือดหัวใจ. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(2),148-165.

- สุภาพร อัศวกิจพานิช,สุมลชาติ ดวงบุบผา,อัญศินีย์ นันตะสุคนธ.(2562).ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองต่อความมั่นใจในการดูแลตนเอง และการหายของแผลในผู้ป่วยหลังทำหัตถการสวนหลอดเลือดหัวใจ. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(2),.

- ดารุณี เงินแท้,มณี อาภานันทิกุล,สุมลชาติ ดวงบุบผา.(2560).ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบ. วารสารสภาการพยาบาล 32,(1),47-63.

- Duangbubpha S.,Hanucharurnkul S.,Pookboonmee R.,Orathai P.,Kiatboonsri C..(2556).Chronic Care Model Implementation and Outcomes among Patients with COPD in Care Teams with and without Advanced Practice Nurses. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 17,(2),102-116.